Γεωπονική συμβουλευτική αγροτικών επιχειρήσεων

Οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες με την Γαίας Εργον διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε να συμβουλεύσουν σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα. Προσφέρουμε γεωπονική συμβουλευτική σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενες αγροτικές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και το όραμα του κάθε καλλιεργητή ή επιχειρηματία.

  • Εντοπισμός και αντιμετώπιση ασθενειών καλλιέργειας.
  • Φυτοπροστασία, πρόληψη και αποτροπή ασθενειών.
  • Αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας (συνθήκες περιβάλλοντος, μικροκλίμα).
  • Προτάσεις ορθολογικού τρόπου εκτέλεσης καλλιεργητικών εργασιών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετα-συλλεκτικής φροντίδας προϊόντων.

Εργαστηριακές Αναλύσεις (εδάφους, νερού κλπ)

Οι διεθνείς κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής που απαιτούν την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος ανάγουν τις εργαστηριακές αναλύσεις σε απαραίτητο εργαλείο της σύγχρονης γεωργίας.

Η ανάλυση του εδάφους προσφέρει στον αγρότη και στον κάθε καλλιεργητή τη δυνατότητα να επιτύχει το καλύτερο παραγωγικά αποτέλεσμα και να αυξήσει τη γονιμότητα του εδάφους.

Οι συνεργάτες της Γαιας Έργον σας παρέχουν μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις ποσότητες των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος.

  • Πλήρης εδαφολογική ανάλυση.
  • Αναλύσεις νερού, λιπασμάτων και οργανικών υλικών.
  • Πλήρης φυλλοδιαγνωστική ανάλυση.
  • Έλεγχος ομοιογένειας λιπασμάτων.
  • Συμβουλευτικές προτάσεις λίπανσης.