Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία είναι παράγοντες με πολύπλοκη επίδραση στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών και των ζώων. Επηρεάζουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες των φυτών όπως φωτοσύνθεση, αναπνοή, διαπνοή, μεταφορά και κατανομή των μεταβλητών καθώς και την ταχεία και υγιή ανάπτυξη των ζώων. Επίσης, επηρεάζουν σημαντικά το κόστος της παραγωγής.

Η Γαίας Έργον συμβάλει στην βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Ακριβής και αποτελεσματικός έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας
  • Παροχή θερμότητας που ανταποκρίνεται με απόλυτο τρόπο στις απαιτήσεις των φυτών και των ζώων
  • Προσαρμοστικότητα στις διαθέσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε περιοχή
  • Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης

Τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης διακρίνονται σε συστήματα που μεταδίδουν τη θερμότητα με:

  • αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία μέσω μιας θερμαινόμενης επιφάνειας (μεταλλικοί ή πλαστικοί σωλήνες)
  • εξαναγκασμένη συναγωγή (δυναμικά) μέσω του θερμού αέρα που παράγεται από αερόθερμα και κυκλοφορεί εντός πλαστικών αγωγών πολυαιθυλενίου (PE).

Στα συστήματα θέρμανσης κυκλοφορίας ζεστού νερού με σωλήνες, η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με αγωγιμότητα προς το έδαφος και τις ρίζες των φυτών και με ακτινοβολία προς το υπέργειο μέρος των φυτών. Με αυτό το σύστημα θέρμανσης δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα στο επίπεδο των φυτών με ομοιογένεια θέρμανσης. Επιπλέον επιτυγχάνουμε οικονομία καυσίμων και δυνατότητα πρώιμης παραγωγής.

Στα συστήματα θέρμανσης με ζεστό αέρα (αερόθερμα) ο αέρας του χώρου περνά μέσα από τον αερολέβητα, θερμαίνεται και στη συνέχεια κατευθύνεται στο χώρο των φυτών ή των ζώων. Με το σύστημα αυτό έχουμε χαμηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης, μείωση της συμπύκνωσης των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια του υλικού κάλυψης, γρήγορη θέρμανση των φυτών, εύκολη ρύθμιση λειτουργίας και εγκατάσταση χωρίς να απαιτούνται ειδικές κατασκευές.

Τα συστήματα θέρμανσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν χαμηλό ενεργειακό κόστος συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος αρχικής επένδυσης είναι μεγάλο, παρόλα αυτά όμως τείνουν να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά.

Κατά το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του συστήματος θέρμανσης, η Γαίας Έργον υπολογίζει την απαιτούμενη παροχή θερμότητας, και με βάση σας προτείνει το κατάλληλο σύστημα θερμικής διασποράς.