Στη Γαίας Έργον κατασκευάζουμε κτιριακές εγκαταστάσεις για κτηνοτροφία υψηλής ποιότητας. Παρέχουμε ολοκληρωμένο λειτουργικό σχεδιασμό της κτηνοτροφικής μονάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα χωροταξίας, οργάνωσης παραγωγής, ενεργειακών συστημάτων και διαχείρισης κλίματος.

Προσφέρουμε ποικίλες λύσεις για τις εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής. Ανάλογα με τη δομή, την κάλυψη και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο του κλίματος και σεβόμενοι τις βιολογικές ανάγκες του κάθε είδους, προτείνουμε κατασκευές οι οποίες εξασφαλίζουν την ευημερία των ζώων.

Αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες χρησιμοποιούν τις δομές του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις τους, όπως στην περίπτωση της εκτροφής βοοειδών, προβάτων και σαλιγκαριών. Χρησιμοποιούμε γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλικό σκελετό για κατασκευές εγκεκριμένου τύπου και εξασφαλίζουμε μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης.

Τα προκατασκευασμένα υπόστεγα μας κατασκευάζονται με μεγάλη προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια  και είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να συναρμολογηθούν. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση πτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών πτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας. 

Επιπλέον η Γαίας Έργον, με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες κατασκευές, προσφέρει πολλαπλές λύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες με δυνατότητα απαλλαγής οικοδομικής αδείας.