Στη Γαίας Έργον, χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας, σας παρέχουμε καινοτόμο, ενεργειακό σχεδιασμό θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων.

Αφού προχωρήσουμε σε ανάλυση των κλιματολογικών δεδομένων και ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας ή της εκτροφής που σας ενδιαφέρει προτείνουμε ολοκληρωμένη λύση κατά περίπτωση.

Μελετάμε και προτείνουμε την ορθή ανάπτυξη των συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού, αερισμού και αφύγρανσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μονάδων για τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Παράλληλα προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Επιθεώρηση υφιστάμενων θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων. Στη συνέχεια προχωρούμε σε μελέτες και τεχνικές εκθέσεις και τελικά σε εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ώστε να επιτύχουμε την αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Αναβάθμιση σε ενεργειακό επίπεδο των μηχανικών συστημάτων και των συστημάτων αυτοματισμού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας.
  • Ολοκληρωμένη σχεδίαση παραγωγικών μονάδων (χωροταξία, οργάνωση παραγωγής, ενεργειακά συστήματα, συστήματα άρδευσης – ύδρευσης)
  • Εργαστηριακές αναλύσεις βιοαερίου. Υπολογισμός δυναμικού βιοαερίου αποβλήτων -οργανικών δειγμάτων, ποσοτική ανάλυση παραγόμενου βιοαερίου με τη χρήση αέριου χρωματογράφου, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πτητικών λιπαρών οξέων (Volatile Fatty Acids -VFAs) με τη χρήση αέριου χρωματογράφου, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο – COD, ολικά στερεά –TS, πτητικά στερεά –VS, μέτρηση pH και ολικού αζώτου.