Οι αυτοματισμοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα σε κάθε σύγχρονη κτηνοτροφική ή θερμοκηπιάκή μονάδα. Απώτερος στόχος τους αποτελεί η επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας και άριστης ποιότητας προϊόντων. Οι αυτοματισμοί διαχωρίζονται ανάλογα με το τμήμα εκείνο της παραγωγικής διαδικασίας που καλούνται να διαχειριστούν, σε αυτοματισμούς άρδευσης – λίπανσης και αυτοματισμούς ελέγχου του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της μονάδας.

  • Απλοί ελεγκτές on/off
  • «Υβριδικά» συστήματα (αναλογικά + ψηφιακά)
  • Ψηφιακά συστήματα ελέγχου
  • Μετεωρολογικοί σταθμοί
  • Καταγραφικά συστήματα μικροκλίματος